Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2018-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." a financování vlastního podílu žadatele

RK-11-2018-48.pdf, RK-11-2018-48pr01.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-11-2018-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." a financování vlastního podílu žadatele
Zpracoval M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu „"Jsme tu s vámi“ podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Registrační číslo projektu je

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007285. Přijatá dotace je zálohovou platbou na realizaci projektu.

Cílem projektu je podpora nově vzniklé služby komunitního typu domova pro osoby se zdravotním postižením ve Světlé nad Sázavou, jejíž vznik je součástí procesu transformace Domova Háj. Podpořeny budou činnosti cílené na zabezpečení dostatečného počtu odborného personálu, odborné vzdělávání zaměstnanců žadatele, podporu zaměstnanců zapojených do procesu transformace, zvyšování kompetencí uživatelů služby a koordinace procesů souvisejících s potransformační fází.

Projekt je realizován od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 20. 12. 2017 byly celkové způsobilé výdaje projektu stanoveny na 4 903 510 Kč, přičemž podmínky dotačního titulu stanovují spoluúčast žadatele ve výši 5% způsobilých výdajů (max. 245 175,50 Kč). Dofinancování vlastního podílu Domova Háj, p.o. z rozpočtu Kraje Vysočina bude řešeno samostatným materiálem po ukončení realizace projektu (včetně jeho finančního vypořádání).

Návrh řešení

Dne 22. 3. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky první část dotace ve výši 1 397 500,35 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši celkem 1 397 500,35 Kč, která je určena pro projekt „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.", který realizuje Domov Háj, příspěvková organizace.

Prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytnuty v souladu se zákonem č 250/2000 Sb. prostřednictvím rozpočtu kraje a na základě toho je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmová a výdajová část rozpočtu kraje na rok 2018.

Vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace z odvětví sociální péče nemají dostatečné finanční prostředky na dokrytí finanční spoluúčasti, navrhuje odbor sociálních věcí po ukončení realizace projektu včetně jeho finančního vypořádání dofinancovat spoluúčast Domova Háj, p.o. na projektu z rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek kraje na spolufinancování projektu bude stanoven na základě vydaného závěrečného právního aktu projektu, ve kterém budou vyčísleny celkové skutečné náklady projektu, včetně jejich rozdělení na jednotlivé zdroje financování.

 

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02543.

 

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 397 500,35 Kč určené pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi“ podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Dofinancování vlastního podílu zřizované příspěvkové organizace na projektu z rozpočtu kraje je v souladu s běžným postupem kraje.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 397 500,35 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 250 395,05 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 147 105,30 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

    „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;

  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 397 500,35 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
souhlasí

s případným dofinancováním spoluúčasti Domova Háj, p.o. po ukončení realizace projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." (včetně jeho finančního vypořádání) z rozpočtu kraje ve výši vlastního podílu z celkových uznatelných výdajů.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Háj, příspěvková organizace
Termín 9. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz