Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2018-71: Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

RK-11-2018-71.pdf, RK-11-2018-71pr01.pdf , RK-11-2018-71pr02.pdf , RK-11-2018-71pr03.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-11-2018-71
Název Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu.

Počátkem roku 2018 se z iniciativy Kraje Vysočina sešli zástupci Okresních organizací Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územních sdružení Českého zahrádkářského svazu s radním Kraje Vysočina Martinem Hyským. Na těchto jednáních byla mimo jiné diskutována i problematika podpory chovatelství, včelařství a zahrádkářství v Kraji Vysočina. Zástupci chovatelů, včelařů a zahrádkářů se obrátili na zástupce samosprávy s požadavkem o finanční pomoc na zajištění materiálního vybavení a podporu činnosti jednotlivých okresních a územních sdružení a na prezentaci jejich činnosti a k podpoře vzdělávání mladých chovatelů v Kraji Vysočina. Na základě těchto jednání jednotlivé okresní organizace a územní sdružení zaslaly na Kraj Vysočina žádosti o finanční dary v celkové výši 810 000 Kč dle materiálu RK-11-2018-71, př. 1.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dary v požadované výši, materiál RK-11-2018-71, př. 2 a uzavřít darovací smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-11-2018-71, př. 3.

S finančními prostředky na poskytnutí darů bylo na kapitole Zemědělství počítáno.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor informatiky

položky byly zaevidovány v systému e-Dotace.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Zemědělství, § 1019 jsou mimo jiné schváleny prostředky na podporu spolkové činnosti včelařů, chovatelů a zahrádkářů.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 810 000 Kč dle materiálu RK-11-2018-71, př. 2 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-11-2018-71, př. 3.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz