Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-09: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace

RK-11-2020-09.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-11-2020-09
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
Zpracoval P. Dvořák, J. Kopecká
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč, určenou na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.

Na základě žádosti hejtmana Kraje Vysočina č. j. KUJI 25382/2020 ze dne 14. 3. 2020 bylo rozhodnuto Ministerstvem financí dne 24. 3. 2020 poskytnout Kraji Vysočina neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá krajem v rámci řešení krizové situace, realizovaná v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, který vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč – na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace (ÚZ 98022).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.

Odpovědnost Odbor ekonomický, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz