Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-22: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."

RK-11-2020-22.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-11-2020-22
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o přijetí dotace ve výši 1 418 980,18 Kč za druhou etapu projektu Transformace Domova Háj III.

Kraj Vysočina realizuje v rámci Výzvy 49 IROP projekt Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Cílem projektu je vytvoření komunitních domácností pro 34 klientů Domova Háj, příspěvkové organizace. V Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři vzniknou domácnosti se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Předpokládané náklady projektu činí 89,6 mil. Kč při dotaci 76,5 mil. Kč.

V rámci druhé etapy projektu (1. 5. 2019 - 31. 1. 2020) by zahájeny veřejné zakázky na stavební práce ve všech třech lokalitách. Ve dvou případech došlo před koncem etapy k předání staveniště. Byly uzavřeny smlouvy na činnost technického dozoru stavby a koordinátora BOZP.

Celkové náklady první etapy činily 1 576 644,65 Kč, jednalo se pouze o způsobilé výdaje. Dle usnesení č. 0263/05/2020/RK byla podána žádost o platbu, která byla řídícím orgánem schválena dne 25. 3. 2020. Na základě těchto skutečností byla Kraji Vysočina dne 1. 4. 2020 na účet u České národní banky zaslána ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dotace ve výši 1 418 980,18 Kč (90% způsobilých nákladů).

Návrh řešení
Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 1. 4. 2020 převedena dotace projektu Transformace Domova Háj III. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 1 418 980,18 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III.
Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 418 980,18 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Háj III. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.  

Návrh usnesení schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 418 980,18 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 9. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz