Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-23: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"

RK-11-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-11-2020-23
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Dne 2. 4. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace ve výši 2 216 627,00 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dotace je určena pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě“ - Podpora procesu transformace Domova Háj", z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0010487. Přijatá dotace je platbou za realizaci první etapy (1. 9. 2019 - 29. 2. 2020).

Cílem projektu je podpora a rozvoj procesů realizační fáze transformace Domova Háj. Klíčové aktivity jsou zaměřeny na potřebnost podpory zaměstnanců prostřednictvím supervizí, motivační psychodiagnostiky, odborného vzdělání a zajištění pracovních podmínek vedoucích ke zvyšování kompetencí klientů služby. Dále na koordinaci a konzultaci procesu transformace, tvorbu a implementaci metodik a pracovních postupů. Dalším podstatným cílem je informování/osvěta veřejnosti a provedení procesního auditu.

Projekt je realizován od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Celkové způsobilé výdaje projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne jsou 17. 6. 2019 ve výši 8 469 591,25 Kč, při 5% vlastního podílu žadatele na financování, což činí 423 479,57 Kč. Rada kraje při schvalování projektového záměru v rámci usnesení č. 2109/34/2018/RK vzala na vědomí dofinancování spoluúčasti organizace z rozpočtu Kraje Vysočina po vydání závěrečného právního aktu projektu.

Návrh řešení

Dne 2. 4. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace - zálohová platba ve výši 2 216 627,00 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši celkem 2 216 627,00 Kč, která je určena pro projekt „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj", který realizuje Domov Háj, příspěvková organizace.

Prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. prostřednictvím rozpočtu kraje a na základě toho je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmová a výdajová část rozpočtu kraje na rok 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 216 627,00 Kč určené pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „"Na cestě" – Podpora procesu transformace Domova Háj“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 216 627,00 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 983 297,84 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 233 329,16 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

    „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj";

  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 216 627,00 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Háj, příspěvková organizace
Termín 9. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz