Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti

RK-11-2020-24.pdf, RK-11-2020-24pr01.pdf , RK-11-2020-24pr02.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-11-2020-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
Zpracoval L. Bartů
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je v rámci přenesené působnosti na Krajském úřadu Kraje Vysočina zřízeno pracovní místo koordinátora pro romské záležitosti. Na výkon funkce koordinátorů pro romské záležitosti jsou poskytovány ze státního rozpočtu dotace. Financování činnosti koordinátorů od roku 2008 spadá do kompetence Úřadu vlády České republiky. Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity vyhlásila ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády České republiky dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, ze kterého budou i v letošním roce hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti koordinátorů na krajských úřadech.

Kraj Vysočina požádal Úřad vlády České republiky o poskytnutí dotace z programu „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ pro rok 2020. Úřad vlády České republiky rozhodnutím č. 29259/2019-UVCR poskytl Kraji Vysočina na rok 2020 dotaci ve výši 450 000 Kč. Rozhodnutí č. 29259/2019-UVCR o poskytnutí neinvestiční dotace na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ze státního rozpočtu na rok 2020 z Úřadu vlády ČR je součástí materiálu RK-11-2020-24.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši 450 000 Kč a použít ji na náklady spojené s činností koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 450 000 Kč – na zabezpečení pozice a činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti a zajištění jeho profesního rozvoje v roce 2020 (ÚZ 04001).

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 450 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2020;
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 335 260 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 1. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz