Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-27: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019

RK-11-2020-27.pdf, RK-11-2020-27pr01.xlsx

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-11-2020-27
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019.

Rozhodnutím MŠMT č. 518420, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020, které bylo vydáno 18. 3. 2020, byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace ve výši 1 568 930 Kč.

V rámci rozvojového programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 byla dotace přiznána 29 organizacím vykonávajícím činnost střední školy. 26 organizací je zřizováno Krajem Vysočina, 1 organizace je zřizována obcí a 2 organizace jsou soukromými středními školami. Seznam organizací včetně výše přidělené dotace je uveden v materiálu RK-11-2020-27, př. 1.

Dotace je určena na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků škol (včetně zákonných odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

V přenesené působnosti bude uzavřena veřejnoprávní smlouva se dvěma soukromými školami podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 17 000 Kč dle tabulky 2 materiálu RK-11-2020-27, př. 1;

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje:

  • schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 ve výši 1 568 930 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 547 680 Kč dle materiálu RK-11-2020-27, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568 930 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2020-27, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 568 930 Kč – na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 (ÚZ 33038).

 

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 ve výši 1 568 930 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 547 680 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-11-2020-27, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568930 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2020-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz