Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-29: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

RK-11-2020-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-11-2020-29
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí první části dotace za 1. a 2. monitorovací období ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“, r. č. ATCZ45 (dále jen „ConNat“), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem.

Usnesením č. 0501/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-117, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako partnera v tomto projektu.

Projekt „ConNat“ je z 85 % financován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014 - 2020 a z 5 % spolufinancován ze státního rozpočtu. Finanční prostředky byly poskytnuty na účet ČNB č. 94-32925681/0710 Ministerstvem pro místní rozvoj dne 31. 3. 2020 ve výši 19 646,27 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „ConNat“ o celkovou částku 19 646,27 Kč přijatou ze strany vedoucího partnera projektu.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 19 646,27 Kč poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj na spolufinancování projektu „ConNat“.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConNat“ o přijaté finanční prostředky ve výši 19 646,27 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz