Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-31: Návrh na rozpočtové opatření na kapitolách Životní prostředí, Zemědělství a Požární ochrana a IZS - převod finančních prostředků z nerealizovaných akcí na řešení epidemie koronaviru

RK-11-2020-31.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-11-2020-31
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitolách Životní prostředí, Zemědělství a Požární ochrana a IZS - převod finančních prostředků z nerealizovaných akcí na řešení epidemie koronaviru
Zpracoval E. Navrátilová, J. Mikyna, J. Bartoš
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření, kdy finanční prostředky rozpočtované na kapitole Životní prostředí a kapitole Zemědělství nebudou moci být využity na plánované účely v důsledku opatření týkajících se epidemie nového koronaviru, proto se navrhuje jejich využití na omezení škodlivých dopadů epidemie koronaviru na kapitole Požární ochrana a IZS.

Odbor životního prostředí a zemědělství vyhlásil na období říjen 2019 – duben 2020 soutěž školních tříd v tvorbě fotokoláží na environmentální téma předcházení vzniku odpadů a využívání recyklovaných materiálů. Pro 18 vítězných tříd spolu se slavnostním vyhlášením byla alokována na § 3792 - Ekologická výchova částka 135 000 Kč. Do začátku března bylo zasláno do soutěže pouze 5 prací. S ohledem na uzavření škol a následné řešení nepříznivých dopadů epidemie nepředpokládáme zaslání dalších příspěvků, proto jsme se rozhodli soutěž nevyhodnocovat a soutěžící odměnit materiálními prezentačními předměty, které má odbor k dispozici. Na realizaci ekologické osvěty krajských úředníků v rámci kulturně environmentálního dne krajského úřadu jsme měli pro odborné tematické exkurze na 14. května 2020 alokovánu na § 3792 - Ekologická výchova částku 30 000 Kč. Tyto aktivity se z rozhodnutí ředitele úřadu ze dne 30. 3. 2020 realizovat v tomto roce nebudou. Dále na kapitole Zemědělství, § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství nebudeme realizovat některé plánované semináře a školení pro vodoprávní úřady a činnosti pracovních skupin, a proto navrhujeme částku 100 000 Kč převést na kapitolu Požární ochrana a IZS. Z kapitoly Zemědělství z § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství uvolníme částku 50 000 Kč z důvodu nerealizace akcí lesní pedagogiky a studie vztahující se k problematice obnovy lesa po kalamitách s Mendelovou univerzitou v Brně.

Ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana budou finanční prostředky v celkové výši 315 000 Kč využity na pořízení dezinfekčních prostředků pro zřizované organizace kraje.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství předkládá radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku ve výši 315 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 165 000 Kč a kapitoly Zemědělství, § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 100 000 Kč a § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 50 000 Kč. Důvodem je zajištění dezinfekčních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a pro složky IZS při řešení omezení škodlivých dopadů epidemie koronaviru.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením, pomoc a přístup odboru životního prostředí a zemědělství považuje za velmi vstřícný.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 315 000 Kč při současném snížení:

  • kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 165 000 Kč;
  • kapitoly Zemědělství, § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 50 000 Kč a § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 100 000 Kč,

    na zajištění dezinfekčních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a pro složky IZS při řešení omezení škodlivých dopadů epidemie koronaviru.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz