Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-32: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu: „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"

RK-11-2020-32.pdf, RK-11-2020-32pr01.docx , RK-11-2020-32pr02.xlsx

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-11-2020-32
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu: „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"
Zpracoval P. Benešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření související s vrácením nedočerpaných prostředků v rámci projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059 (dále jen „Projekt“). Projekt se zaměřoval na posílení institucionálního zajištění – strategického uchopení i praktického uplatňování principů rovných příležitostí v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Cílem bylo podpořit vytvoření a nastavení celistvého, funkčního přístupu pro systematické prosazování rovných příležitostí v rámci každodenního fungování kraje a krajského úřadu a přispět k vytyčení žádoucího směru dalšího rozvoje kraje jako moderního, skutečně otevřeného a přívětivého zaměstnavatele.

Realizace projektu probíhala v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019. Za toto období bylo Kraji Vysočina na platbách v režimu ex-ante poskytnuto celkem 1 064 938,33 Kč, přičemž celkové způsobilé výdaje projektu za celé období realizace projektu (vč. odpovídajícího podílu nepřímých nákladů) činily 874 040 Kč. Tomu odpovídá dotace ve výši 830 337,97 Kč (tj. 95 % z celkových způsobilých výdajů, z toho 85% z ESF a 10 % ze státního rozpočtu) za celé období realizace projektu. Přeplatek tedy činí 234 600,36 Kč.

Závěrečná zpráva o realizaci (dále jen „ZoR“) a zjednodušená žádost o platbu č. 7 (dále jen „ZŽoP“) byla schválena na jednání Rady Kraje Vysočina dne 4. 2. 2020 usnesením č. 0228/04/2020/RK a následně byla předložena ke schválení poskytovateli dotace, tj. Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dne 1. 4. 2020 byla ZoR a ZŽoP poskytovatelem schválena a Kraji Vysočina bylo zasláno „Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu“ (RK-11-2020-32, př. 1.). Součástí tohoto oznámení je také výzva k vrácení přeplatku ve výši 234 600,36 Kč, který je Kraj povinen vrátit na účet MPSV č.: 6015-2229001/0710 do 14 kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení. Jedná se o přeplatek tj. prostředky, které nám byly zálohově poukázány, nicméně nebyly dočerpány. Zároveň bude na MPSV odesláno finanční vypořádání v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), dle materiálu RK-11-2020-32, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nedočerpaných prostředků projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059 ve výši 234 600,36 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • převod nedočerpaných prostředků ve výši 234 600,36 Kč na zvláštním účtu projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nedočerpaných prostředků projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059 na účet MPSV.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 14. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz