Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-12-2018-08: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-12-2018-08.pdf, RK-12-2018-08pr01.pdf , RK-12-2018-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-12-2018-08
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval V. Eisová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ ČR“) vyhlásilo program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2018 (dále jen „program“). V rámci programu podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“) žádost o přidělení dotace na realizaci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ (dále jen „projekt“). Cílem projektu je zlepšení komfortu pro pacienty v závěru života, kteří jsou hospitalizovaní na paliativní stanici zakoupením nových polohovacích lůžek.

MZ ČR vydalo v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí č. OZS/28/4142/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 pro nemocnici ve výši 550 000 Kč dle materiálu RK-12-2018-08, př. 1.

Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na realizaci činností, které jsou v souladu s předloženým projektem. Finanční spoluúčast nemocnice na celkovém rozpočtu projektu činí 340 940 Kč (spoluúčast ve výši minimálně 30 % vychází z podmínek programu).

Finanční prostředky určené na realizaci projektu ve výši 550 000 Kč budou připsány na účet kraje do 30 dnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Realizace projektu by měla být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018. Nemocnice je povinna předložit na MZ ČR do 15. 9. 2018 průběžnou zprávu o plnění projektu a do 31. 1. 2019 odeslat Závěrečnou zprávu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši neinvestiční účelově určené dotace dle přiloženého rozhodnutí MZ ČR.

Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí účelově určených finančních prostředků z MZ ČR ve výši 550 000 Kč na financování projektu „Zlepšení nemocniční paliativní péče v ČR“ (ÚZ 35442). Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-20 (materiál RK-12-2018-xx, př. 2).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ ve výši 550 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 550 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 17. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz