Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-12-2018-18: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

RK-12-2018-18.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-12-2018-18
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpracoval E. Krčková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá problematikou přijetí a čerpání účelově určené dotace z Ministerstva práce a  sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejím zapojením do rozpočtu Kraje Vysočina a návrhem na provedení rozpočtového opatření na rok 2018.

Na základě rozhodnutí MPSV byla na účet Kraje Vysočina v letošním roce přijata dotace ve výši 5 000 tis. Kč k zajištění výplaty výše uvedeného státního příspěvku. Další finanční prostředky budou uvolněny v průběhu roku 2018 podle dodatků k rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesením č. 1741/36/2007/RK ze dne 11. 12. 2007 souhlasila rada kraje s průběžným převodem této státní dotace na jednotlivá zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřizovaná krajem, a to na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí krajského úřadu o přiznané výši státního příspěvku (jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti). Ve stanovených termínech (do 30. 9. za I. pololetí a do 31. 1. za II. pololetí) byly pak samostatným materiálem radě kraje předkládány ke schválení rozpočtová opatření o celkovém objemu přijatých a  vyplacených účelových prostředků za příslušné období rozpočtového roku včetně schválení navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši vyplacených příspěvků pro jednotlivá zařízení.

Zapojení těchto účelově určených prostředků do rozpočtu kraje bylo tedy prováděno až zpětně ve výše uvedených termínech. Za účelem včasného promítnutí přijaté dotace do rozpočtu kraje a  zajištění rozpočtového krytí vyplácených příspěvků v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné bezprostředně po přijetí dotace od MPSV schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o tyto prostředky. Dosavadní systém průběžného poukazování státního příspěvku na účty příspěvkových organizací po nabytí právní moci vydaných správních rozhodnutí by zůstal zachován. Ve stanovených termínech bude radě kraje předkládán ke schválení samostatný materiál, kterým dojde k navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období.

Přijetím navrženého usnesením dojde ke změně v dosavadních postupech při zapojování a  čerpání této dotace stanovených usnesením č. 1741/36/2007/RK ze dne 11. 12. 2007.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje:

  • souhlasit s průběžným převodem účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MPSV k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace zřízené krajem;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 o účelově určenou dotaci z MPSV ve výši 5 000 tis. Kč (ÚZ 13307) na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
  • uložit vedoucí odboru sociálních věcí:
    • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí o přiznané výši tohoto příspěvku;
    • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u  zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.
Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 5 000 tis. Kč na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307).

Nově navrhovaný systém byl projednán s odborem sociálních věcí a zajistí včasné zapojení přijaté dotace do rozpočtu  Kraje Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 5 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

souhlasí

s průběžným převodem účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace zřízené krajem;

ukládá

vedoucí odboru sociálních věcí:

  • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí o přiznané výši tohoto příspěvku;
  • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz