Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-12-2020-16: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

RK-12-2020-16.pdf, RK-12-2020-16pr01.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-12-2020-16
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
Zpracoval D. Šálková, P. Poulová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 5. 3. 2019 vyhlásilo MPSV rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci novou výzvu č. 30_19_009. Kraj Vysočina předložil zpracovanou žádost, která byla schválena usnesením 0428/08/2019/RK dne 12. 3. 2019 a následně byla schválena dne 07. 08. 2019 Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace v celkové maximální výši dotace 6 300 972,30 Kč s celkovým minimálním počtem podpořených osob ve výši 1114 u 70 zapojených partnerů školských zařízení. Z projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ bude hrazena potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žáků základních škol ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi a to ve školním roce 2019/2020 a snížit tak potravinovou deprivaci těchto dětí. Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů. Jako partneři projektu s finančním příspěvkem budou vystupovat vlastní školy, nebo školská zařízení na území Kraje Vysočina, kterým bude na základě smlouvy o  partnerství proplacen podíl uvedený ve smlouvě. Partner projektu bude finanční prostředky čerpat na nákup surovin, přípravu stravného a úhradu tzv. paušálních nákladů ve výši 5%. Ve školním roce 2016/2017 poprvé probíhal projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“, ve kterém bylo podpořeno 324 dětí za celkem 1 355 317,95 Kč do projektu bylo zapojeno 40  partnerů. Ve školním roce 2017/2018 probíhal projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II", ve kterém bylo podpořeno 469 dětí za celkem 1 860 979,05 Kč, do projektu bylo zapojeno 50 partnerů. Ve školním roce 2018/2019 probíhal již třetí projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III", ve kterém bylo podpořeno 529 dětí za celkem 2 109 955,05 Kč, do projektu bylo zapojeno 63 partnerů. S ohledem na přibývající počet zapojených škol a školských zařízení a s tím spojenou administrativní náročnost a časovou zátěž se zpracováním projektu Kraj Vysočina prostřednictvím IS KP14+ požádal o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2019/2020 určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců z projektu Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Dne 18. 9. 2019 byla žádost doporučena ke schválení v částce 339 789,10 Kč (152 905,10 Kč na rok 2019 a 186 884,00 na rok 2020) a bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, které uvádíme v materiálu RK-12-2020-16, př. 1.

Návrh řešení

V dubnu 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina druhá část účelové neinvestiční dotace z MPSV, která je určena pro r. 2020, ve výši 186 884,00 Kč a byla připsána dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č. ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat dle účelového určení dotace uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 186 884,00 Kč.

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení řízení lidských zdrojů bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 186 884,00 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců, včetně souvisejících zákonných odvodů, v souvislosti s projektem Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV;
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 139 235 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz