Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-12-2020-18: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina

RK-12-2020-18.pdf, RK-12-2020-18pr01.pdf , RK-12-2020-18pr02.docx

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-12-2020-18
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
Zpracoval E. Sedmíková, T. Nováková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty související s vratkou části dotace projektu "Krajský akční plán Kraje Vysočina", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000503 (dále také projekt KAP) ve výši 3 207,96 Kč.

Dne 31. 3. 2020 byla Kraji Vysočina doručena z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím systému ISKP14+ Výzva č. 1/CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000503/20/001 k vrácení dotace nebo její části dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech viz materiál RK-12-2020-18, př. 1. Porušení podmínek zjištěných na základě auditu Evropské komise znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 3 207,96 Kč. Na úhradu částky je Kraji Vysočina dána lhůta 30 dnů.

V rámci auditu Evropské komise bylo identifikováno pochybení týkající se nárokování mzdy zaměstnanců projektu za činnosti spojené s přípravou žádosti o podporu projektu realizovaného v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) č. 02_16_034 Implementace KAP I. Administrativním ověřením byly uvedené výdaje shledány jako nezpůsobilé. Uvedené nezpůsobilé výdaje se vztahují k činnostem souvisejícím s přípravou implementačního projektu KAP I, ve kterém se realizují aktivity naplánované v průběhu krajského akčního plánování. Protože vlastní realizace těchto aktivit je součástí obecného schématu krajského akčního plánování, byly tyto přípravné aktivity na implementaci KAP I v době, kdy byly vykazovány, považovány za způsobilé nejen realizačním týmem KAP, ale i Řídicím orgánem, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Řídicí orgán si uvědomuje, že pochybení, které zapříčinilo nezpůsobilost části výdajů, nevzniklo na straně příjemce, tedy Kraje Vysočina. Vyjádření Řídicího orgánu k této věci obsahuje pozvánka na jednání k závěrům auditu Evropské komise ve vztahu k projektům KAP zaslaná elektronicky Řídicím orgánem realizačnímu týmu projektu KAP dne 21. 2. 2020 viz materiál RK-12-2020-18, př. 2. Bohužel připomínce Řídicího orgánu v této záležitosti vůči zjištění auditního týmu Evropské komise nebylo vyhověno.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje vrátit finanční prostředky ve výši 3 207,96 Kč na účet uvedený ve výzvě Řídicího orgánu OP VVV. K tomu navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-12-2020-18, př. 1 a schválit rozpočtové opatření související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2020-18, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 3 207,96 Kč na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz