Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-12-2020-34: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření

RK-12-2020-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-12-2020-34
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření
Zpracoval J. Bartoš
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina od roku 2010 finančně podporuje ošetření kritických úseků silnic pachovými ohradníky. Projekt se postupně vyvíjel jak co do rozsahu, způsobu ošetření a výběru ošetřených úseků, tak zdrojů financování. Od roku 2018 vznikly ošetřované úseky jako kombinace návrhu Policie ČR a uživatelů honiteb.

V roce 2019 byl projekt finančně kryt z kapitoly Zemědělství za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Z jednání Krajské myslivecké koordinační rady Kraje Vysočina konané v únoru 2020 vyplynul zájem realizovat projekt i v letošním roce, a to zhruba ve stejném rozsahu jako v roce 2019. V roce 2019 byly na ochranu předmětných úseků vozovek proti střetům vozidel se zvěří použity přípravky řady HAGOPOUR – pachový ohradník nebo PACHO-LEK – pachový ohradník, jejich použití se plánuje i v roce 2020. Myslivecké spolky zajistí umístění či doplnění chybějících pachových ohradníků ve vybraných úsecích silnic a správnou aplikaci přípravků. Ze závěrečné zprávy z roku 2019 vyplývá, že po aplikaci pachového ohradníku na ošetřených úsecích došlo ke snížení střetů s vozidly oproti roku 2010 o 40%.

Návrh řešení

Krajský úřad smluvně zajistí vznik a údržbu funkčnosti pachových ohradníků na území Kraje Vysočina v rozsahu celkem cca 130 km délky silnic ve spolupráci s okresními mysliveckými spolky. K finančnímu krytí je třeba schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 250 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Realizace pachových ohradníků bude zajištěna smluvně, uznatelnými výdaji budou náklady na nákup aplikačních pistolí, příslušného nosiče, pachového koncentrátu a čističe. Ostatní náklady vzniklé při realizaci pachových ohradníků nebudou předmětem úhrady.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zemědělství, v části „Další možné požadavky OŽPZ v roce 2020“ je navrhováno pokračování projektu Pachové ohradníky.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 38 598 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky.

Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz