Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2018-20: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

RK-13-2018-20.pdf, RK-13-2018-20pr01.pdf , RK-13-2018-20pr02.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-13-2018-20
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

V souvislosti se zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (dále jen HZS Kraje Vysočina) na pozemních komunikacích, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočina (dále jen „KSÚSV“), příspěvkové organizace a realizací § 44 zákona 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, dochází ve stále větší míře k neproplacení některých vzniklých nároků od pojišťoven, u které je veden původce vzniklé škody. Toto neproplácení vzniklých nároků, za prokazatelně provedenou práci, je zdůvodněno pouze nehodou jednoho vozidla (viníka) a dopravní nehody bez vzniklé škody třetí osobě. Při těchto dopravních nehodách je jednotkami požární ochrany prováděna likvidace úniků ropných produktů a uvádění komunikace do sjízdného stavu, bez nutnosti povolávání na místo události správce komunikace (KSÚSV). Dle dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích ve správě KSÚSV bylo v roce 2017 evidováno 650 takových událostí.  Na základě skutečnosti roku 2017 je předpoklad v roce 2018 na nákup potřebného sorbentu na odstranění znečištění pozemních komunikací v množství cca 10 kg/zásah při ceně cca 30 Kč/kg (nákup a likvidace sorbentů).

Na základě výše uvedeného požádal HZS Kraje Vysočina Kraj Vysočina, prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství o poskytnutí dotace na hrazení nákladů spojených s likvidací následků dopravních nehod na komunikacích Kraje Vysočina a neproplacené HZS Kraje Vysočina pojišťovnami za rok 2017 a 2018 ve výši 200 000 Kč. Žádost je přílohou materiálu RK-13-2018-20, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina:

  • rozhodnout poskytnout dotaci HZS Kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-13-2018-20;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2018-20, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 5511 - Požární ochrana – profesionální část o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 200 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.
Odbor informatiky

Odbor informatiky: podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID 115209

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-13-2018-20;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2018-20, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 5511 - Požární ochrana – profesionální část o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 200 000 Kč.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz