Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2018-47: Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

RK-13-2018-47.pdf, RK-13-2018-47pr01.pdf , RK-13-2018-47pr02.doc

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-13-2018-47
Název Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval H. Koudelová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Ředitel Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod (dále jen „ZUŠ“) se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů spojených s dopravou dětského pěveckého sboru působícího při ZUŠ na 12. ročník nesoutěžní přehlídky dětských sborů „Světlo za Lidice“, který se uskuteční 10. června 2018. Žádost je obsahem materiálu RK-13-2018-47, př. 1.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že se dětský pěvecký sbor působící při ZUŠ přehlídky zúčastní jako zástupce dětských pěveckých sborů působících v Kraji Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout ZUŠ finanční dar ve výši 13 000 Kč.

Dar bude krytý z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, položky Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství (ÚZ 00302).

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02559.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

K návrhu usnesení nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 13 000 Kč Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod, IČO 72545950, dle materiálu RK-13-2018-47, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 13 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 13 000 Kč.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz