Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2020-36: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

RK-13-2020-36.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-13-2020-36
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
Zpracoval M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), za účelem zajištění průběžného financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (dále jen „TP RSK II“), který je realizován v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OP TP“).

Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina je dobrovolným partnerským uskupením, které se v programovém období 2014 – 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina.

Způsobilé výdaje projektu jsou hrazeny v 100% výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. MMR, v poměru 85 % z Fondu soudržnosti a 15 % ze státního rozpočtu.

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla odeslána poskytovateli dotace Zpráva o realizaci projektu včetně Zjednodušené žádosti o platbu za 4. etapu projektu, tj. období 1. 9. 2019 – 29. 2. 2020.

Za toto monitorovací období vznikly v rámci projektu výdaje související s úhradou 1 x 0,5 úvazku a 1 x 1,0 úvazku pro zaměstnance odboru regionálního rozvoje (včetně zákonných odvodů a cestovních náhrad) a výdaje za občerstvení na semináře a setkání jednotlivých pracovních skupin.

Dne 15. 4. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 487 487,30 Kč.

Dotace přijatá na zvláštní účet vedený u České národní banky byla převedena na zvláštní účet projektu TP RSK II. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu TP RSK II.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu TP RSKII o přijaté finanční prostředky ve výši 487 487,30Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany MMR na financování projektu TP RSK II ve výši 487 487,30 Kč.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 487 487,30 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz