Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2020-42: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“

RK-13-2020-42.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-13-2020-42
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením rady č. 2069/36/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“. Projektový záměr byl projednán formou per rollam na 65. jednání Programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (investičních priorit 2.1 a 2.2) Operačního programu Zaměstnanost.

Rozpočet projektu byl schválen ve výši 25 201 925,43 Kč. Projekt bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 1. 4. 2020, ukončení projektu 30. 6. 2022. Jedná se o projektový záměr, který navazuje na pilotní projekty Učit se společně, růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina. Projekt je zaměřen na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů a podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb.

Návrh řešení

V dubnu 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 9 576 731,00 Kč a připsána dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č.ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 01.04.2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z MPSV určených na financování projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina ve výši 9 576 731 Kč.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 576 731,00 Kč určenou na realizaci projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz