Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2018-07: Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-14-2018-07.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-14-2018-07
Název Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Pavlinec, I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením č. 0149/04/2018/RK stanovila rada kraje počet 464 zaměstnanců k 1. 5. 2018.

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 7. 2018 o 3 pracovní místa na odboru informatiky, oddělení správy sítě 1 místo a oddělení správy databází a aplikací 2 místa, a to na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodu potřeby řádného a bezproblémového zajištění činností v ICT prostředí kraje, v oblasti poskytovaných služeb a z důvodu snížení míry rizika nedostatečné informační bezpečnosti.

ICT prostředí Kraje Vysočina je velmi rozsáhlé a v důsledku používání moderních technologií značně komplikované a technicky složité. Současně i spektrum IT služeb poskytovaných Krajem Vysočina, a to jak vůči krajskému úřadu, tak vůči veřejnosti, příspěvkovým organizacím, obcím a jiným subjektům, je velmi široké a neustále se intenzivně vyvíjí. Takové prostředí vyžaduje vysokou odbornost a flexibilitu zaměstnanců odboru informatiky, a to jak pracovní, tak časovou. Kraj Vysočina takovými zaměstnanci disponuje, ale bohužel jejich počet tak rozsáhlému objemu a  náročnosti vykonávané práce neodpovídá. Velmi komplikovaně se také zajišťuje zastupitelnost a další zvyšování odborné kvalifikace těchto zaměstnanců. Tento kritický nedostatek byl identifikován jako zdroj dalších problémů a slabých míst. Důsledkem je pak současný stav, tj.:

  • dlouhodobě nedostatečná údržba systémů a služeb s kritickým dopadem na bezpečnost informací Kraje Vysočina;
  • neschopnost dodržování vnitřních předpisů zaměstnanci odboru z důvodu nedostatečných kapacit;
  • vzhledem ke složitosti a komplexnosti ICT prostředí neadekvátní vedení provozní dokumentace k informačním aktivům; přetížení a demotivace zaměstnanců a prohlubování popisovaného stavu.

Na základě výsledků analýzy personálních kapacit provedené odborem informatiky (dále jen „OI“) na prováděné činnosti ve vazbě na rozsah a náročnost práce, které jsou nutné pro zajištění bezpečného a bezproblémového chodu organizace a zajištění dalších činností dle přicházejících požadavků, bylo diskutováno navýšení počtu zaměstnanců kraje zařazených do struktury krajského úřadu do OI. Optimální varianta 8 nových zaměstnanců by sice definovaná rizika úplně eliminovala, nicméně tento počet není adekvátní možnostem kraje ve vazbě na zásady 3E.

I když jsou stávající zavedená bezpečnostní opatření na dobré úrovni, nedostatek personálních kapacit způsobuje, že nedochází k jejich optimalizaci tak dynamicky, jak by bylo potřeba pro zajištění bezproblémového chodu a naopak geometrickou řadou se zvyšuje riziko nedostatečné informační bezpečnosti.

Pro další řádné a bezproblémové zajištění činností v ICT prostředí kraje a v oblasti poskytovaných služeb, a to jak vůči krajskému úřadu, tak vůči veřejnosti, příspěvkovým organizacím, obcím a jiným subjektům a pro snížení míry rizika nedostatečné informační bezpečnosti, je uvedené navýšení 3 pracovních míst na OI nezbytné.

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2018 na 467 zaměstnanců.

Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 pro zaměstnance hrazené z kapitoly Krajský úřad a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu.

O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000  Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Stanoviska Ředitelka sekce ekonomiky a podpory

Podporuji návrh řešení a souhlasím s navrhovaným usnesením.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 41 886 tis. Kč.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Oddělení hospodářské správy

bere na vědomí návrh usnesení.

Odbor analýz a podpory řízení

V souvislosti s minimalizací rizika "Nedostatečný provoz a údržba aktiv" OAPŘ doporučuje přijmout navržené usnesení.

Návrh usnesení stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2018 na 467 zaměstnanců;

schvaluje
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 571 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 769 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 792 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz