Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2018-12: Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

RK-14-2018-12.pdf, RK-14-2018-12pr01.pdf , RK-14-2018-12pr02.pdf , RK-14-2018-12pr03.pdf , RK-14-2018-12pr04.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-14-2018-12
Název Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Předkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018.

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace (dále jen „zásady“) bylo ke dni uzávěrky 31. března 2018 doručeno 25 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 532 402 Kč. Všechny žádosti byly z  hlediska administrativního souladu se zásadami v pořádku. Žádosti podalo 5 obcí, 14  církevních organizací, 2 právnické osoby a 4 fyzické osoby. Jedná se zejména o průzkumy stavebně historické, statické, zaměření budov, průzkumy restaurátorské apod.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2018 byla rozpočtována částka 500 000 Kč a požadavky na dotace tuto částku překračují bylo svoláno jednání hodnotící komise. Na jednání komise bylo přijato usnesení, že komise, vzhledem k překročení požadavků pouze o částku 32 402 Kč, navrhuje navýšit celkovou alokovanou částku a dotaci poskytnout všem žadatelům. Navýšení bude pokryto  z § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady (položka 5169) schválením rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout:

- poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 1;

- uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 3  schválit rozpočtové opatření na kapitole Kultura.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 2;

- uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 4.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ02400.

komise pro hodnocení žádostí

Komise pro hodnocení žádostí doporučuje radě a zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace všem žadatelům o poskytnutí dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek a schválit navýšení rozpočtu kapitoly Kultura § 3322 Obnova a zachování kulturních památek o částku 32 402 Kč ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2018.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Kultura, § 3322 je počítáno s finančními prostředky na poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek na předprojektovou dokumentaci. Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. 

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura spočívající ve zvýšení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - předprojektová dokumentace (ÚZ 00046) o částku 32 402 Kč při současném snížení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady o částku 32 402 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 4.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz