Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2018-22: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace

RK-14-2018-22.pdf, RK-14-2018-22pr01.pdf , RK-14-2018-22pr02.pdf , RK-14-2018-22pr03.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-14-2018-22
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
Zpracoval M. Majdičová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nutnosti vrácení části dotace, kterou Kraj Vysočina obdržel z Regionálního operačního programu Jihovýchod v rámci realizace projektu „II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov“ (CZ.1.11/1.1.00/40.01652).

Město Třebíč požádalo Kraj Vysočina o vyjádření k výstavbě severní průmyslové zóny, jejíž první etapa má být realizována v roce 2018. Vzhledem k tomu, že tento záměr zasahuje do stavby II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, bylo třeba v této souvislosti  vypracovat žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu. Kladná odpověď je přiložena jako materiál RK-14-2018-22, př. 1 a výzva k vrácení části dotace ve výši 52 518,36 Kč jako materiál RK-14-2018-22, př. 2 . Úhrada byla provedena dne 11.4.2018. Na základě Smlouvy o náhradě nákladů vzniklých z důvodu porušení smluvních povinností uzavřené s městem Třebíč byla dohodnuta náhrada vratky dotace a souvisejících výdajů dle materiálu RK-14-2018-22, př. 3.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí vratku dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, související s vratkou části dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

vratku dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, související s vratkou části dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz