Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2019-35: Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

RK-14-2019-35.pdf, RK-14-2019-35pr01.pdf , RK-14-2019-35pr02.pdf , RK-14-2019-35pr03.doc , RK-14-2019-35pr04.pdf , RK-14-2019-35pr05.pdf , RK-14-2019-35pr06.pdf , RK-14-2019-35pr07.pdf , RK-14-2019-35pr08.doc , RK-14-2019-35pr09.doc , RK-14-2019-35pr10.pdf , RK-14-2019-35pr11.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-14-2019-35
Název Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Zpracoval E. Sedmíková, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 11
Popis problému

Materiál řeší souhlas zřizovatele se zařazením projektových záměrů do zásobníku akcí k budoucí realizaci a souhlas s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektů.

V souladu s  Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 žádá krajská příspěvková organizace o zařazení dvou projektových záměrů do stavu „Zařazená akce“.

Jedná se o projekt EduSTEM a projekt DigiMe příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. Příspěvková organizace má u obou projektů roli finančního partnera. Vedoucím partnerem projektu EduSTEM je Dolnorakouská zemská vláda (Amt der NÖ Landesregierung) a vedoucím partnerem projektu DigiMe je Vídeňské ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář (Bildungsdirection für Wien). Karta projektového záměru EduSTEM je v materiálu RK-14-2019-35, př. 1 a karta projektového záměru DigiMe v materiálu RK-14-2019-35, př. 2. Cílem projektu EduSTEM je prohlubování znalostí v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) prostřednictvím badatelských činností dětí (MŠ) a badatelské výuky žáků (ZŠ). V rámci projektu EduSTEM budou realizovány aktivity s cílem zvýšit zájem dětí a žáků o přírodovědné a technické předměty a obory, zlepšit komunikaci v cizím jazyce u žáků i pedagogů a navázat nová partnerství mezi MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku za účelem dalšího ekonomického, kulturního i sociálního rozvoje. Projektový záměr DigiMe je zaměřen na posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a pedagogů ZŠ, na zatraktivnění IT a technických oborů a dále na podporu inovativního myšlení, podnikatelských dovedností a seberealizace žáků. Oba uvedené projekty jsou realizovány v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Podle pravidel programu INTERREG V-A AT-CZ musí být projekty předfinancovány z vlastních zdrojů, není zde poskytována záloha, proto organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace žádá o podporu formou zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč z rozpočtu kraje na předfinancování aktivit projektu EduSTEM a o podporu formou zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč na předfinancování aktivit projektu DigiMe. Dále žádá o poskytnutí prostředků od zřizovatele na spolufinancování projektu EduSTEM ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a na spolufinancování projektu DigiMe ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.

K podpisu smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem potřebuje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace jako smluvní strana u obou projektů doložit souhlas zřizovatele v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Návrh řešení

OŠMS předkládá projektové záměry k projednání. Projekt EduSTEM svou strukturou a zastoupením partnerů navazuje na úspěšný projekt BIG (2016 - 2019), zaměřuje se však hlavně na podporu badatelských činností dětí v mateřských školách a na podporu badatelské výuky žáků v základních školách v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) v propojení s německým jazykem. Projekty EduSTEM a DigiMe jsou víceleté a jsou navrženy k financování z programu Interreg V-A AT-CZ. Zkušenosti z minulých let bohužel ukazují, že lze očekávat dlouhou dobu vyřizování a splácení žádostí o platbu (rok i více měsíců). Tyto lhůty přesahují možnosti organizace Vysočina Education dlouhodobě předfinancovat i spolufinancovat oba projekty. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace u obou projektů o poskytnutí zápůjčky na předfinancování. Zápůjčky budou řešeny samostatným materiálem.

Podrobnější vyjádření OŠMS se nachází v materiálu RK-14-2019-35, př. 3.

Dále OŠMS předkládá radě kraje návrh na udělení souhlasů s uzavřením smluv o spolupráci dle § 32a školského zákona. Jedná se o projektové aktivity, které jsou v souladu s činností vymezenou ve zřizovací listině příspěvkové organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Projekt EduSTEM

V případě schválení projektového záměru PO bude nutné řešit závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 7 000 000 Kč formou zápůjčky a dále spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně do výše 1 194 745 Kč.

 

Projekt DigiMe

V případě schválení projektového záměru PO bude nutné řešit závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 5 000 000 Kč formou zápůjčky a dále spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně do výše 848 902 Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Projekt EduSTEM

Projekt svým zacílením odpovídá zaměření a cílům Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Naplňuje specifický cíl dané prioritní osy. Byl konzultován s regionálním subjektem na Vysočině (ORR KrÚ Kraje Vysočina) a také s příslušnými regionálními subjekty v jižních Čechách, na jižní Moravě, ve Vídni, v Dolním a Horním Rakousku. Projekt je připraven v souladu s pravidly programu. Organizace Vysočina Education byla jak v období 2007-13, tak také v současném období, zapojena do několika úspěšných přeshraničních projektů. Jedná se o uznávaného partnera v oblasti školství v česko-rakouském regionu a spolehlivého partnera pro české i rakouské instituce. Kraj Vysočina by jednoznačně měl být zapojen do projektu, protože tuto tématiku je zapotřebí řešit koncepčně na území celé programové oblasti.

 

Projekt DigiMe

Projekt svým zacílením odpovídá zaměření a cílům Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Naplňuje specifický cíl dané prioritní osy. Byl konzultován s regionálním subjektem na Vysočině (ORR KrÚ Kraje Vysočina) a také s příslušnými regionálními subjekty na jižní Moravě a Vídni. Projekt je připraven v souladu s pravidly programu. Téma digitálních kompetencí doposud nebylo v programu AT-CZ řešeno a jedná se o inovativní přístup k této tématice. Kraj Vysočina by jednoznačně měl být zapojen do projektu, protože problematiku zlepšení digitálních kompetencí je zapotřebí řešit koncepčně společně s rakouskými partnery, což prospěje rozvoji kompetencí v programové oblasti.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Projekt EduSTEM

Projektová kancelář Kraje Vysočina doporučuje realizaci projektu z OP Interreg AT-CZ.

 

Projekt DigiMe

Projektová kancelář Kraje Vysočina doporučuje realizaci projektu z OP Interreg AT-CZ.

Grémium ředitele

Projekt EduSTEM

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

 

Projekt DigiMe

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení rozhoduje
  • o zařazení projektového záměru EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-14-2019-35, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt EduSTEM;
  • o zařazení projektového záměru DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-14-2019-35, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt DigiMe;
souhlasí
  • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálu RK-14-2019-35, př. 6 za účelem realizace projektu EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace zřizované Krajem Vysočina za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt EduSTEM;
  • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálu RK-14-2019-35, př. 7 za účelem realizace projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace zřizované Krajem Vysočina za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt DigiMe;
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

  • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 7 000 000 Kč a spolufinancovat projekt EduSTEM do výše 1 194 745 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr EduSTEM;
  • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 5 000 000 Kč a spolufinancovat projekt DigiMe do výše 848 902 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr DigiMe.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz