Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2020-12: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-14-2020-12.pdf, RK-14-2020-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-14-2020-12
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZ“) vyhlásilo program Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 (dále také „Program“). V rámci Programu podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále také „Nemocnice“), žádost o přidělení dotace na realizaci projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“ (dále také „Projekt“).

MZ vydalo v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí č.  52/2020/PPZ/OKD o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 pro Nemocnici ve výši 173 320 Kč dle materiálu RK-14-2020-12, př. 1.

Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu nákladů souvisejících s realizací Projektu. Finanční spoluúčast Nemocnice na celkovém rozpočtu projektu činí 77 280 Kč (spoluúčast ve výši minimálně 30 % vychází z podmínek Programu).

Finanční prostředky určené na realizaci Projektu ve výši 173 320 Kč byly připsány na účet kraje dne 17. 4. 2020. Dotace je určena pouze na neinvestiční výdaje.

Realizace Projektu by měla být ukončena nejpozději do 31. 12. 2020. Závěrečnou zprávu je Nemocnice povinna odeslat na MZ do 31. 1. 2021.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice ve výši neinvestiční účelově určené dotace poukázané MZ na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 173 320 Kč, určené pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Mladí dospělí a dítě 2020 v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 (ÚZ 35438).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020“ ve výši 173 320 Kč (ÚZ 35438) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 173 320 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 28. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz