Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2020-22: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019

RK-14-2020-22.pdf, RK-14-2020-22pr01.xlsx , RK-14-2020-22pr02.pdf , RK-14-2020-22pr03.pdf , RK-14-2020-22pr04.doc , RK-14-2020-22pr05.doc , RK-14-2020-22pr06.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-14-2020-22
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
Zpracoval I. Strnadová, J. Zadražilová, V. Švarcová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál obsahuje konečné výsledky hlasování veřejné ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019“, návrh na ocenění jednotlivých vítězných počinů.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo vyhlášení 16. ročníku ankety Zlatá jeřabina. Cílem ankety je propagovat kulturní dění v našem regionu, upozornit na širokou žánrovou škálu kulturních akcí, které oslovují občany, a poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje. Zlatá jeřabina dokládá zájem veřejnosti o kulturu stejně jako obnovu kulturních památek v kraji.

Kategorie ankety: 1. Kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty, apod.) a 2. Péče o kulturní dědictví (obnovy či oživení památek, příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví apod.).

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyzval prostřednictvím webových stránek kraje, Zpravodaje, novin Kraj Vysočina, facebooku kraje a rozesláním e‑mailové zprávy zástupcům měst a obcí, turistickým informačním centrům, knihovnám, muzeím a galeriím na Vysočině a NNO Kraje Vysočina k nominaci kulturních počinů. Na základě došlých nominačních návrhů byl odbornou pracovní skupinou sestaven seznam dvaceti kulturních počinů z obou kategorií, který byl zveřejněn v tisku a na internetových stránkách Kraje Vysočina.

Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina 2019 probíhalo od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020, a to elektronicky na internetových stránkách kraje a prostřednictvím originálních tištěných hlasovacích lístků uveřejněných v únorových novinách Kraj Vysočina. Do ankety bylo zasláno celkem 4  445 platných hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 2 072 hlasů a v kategorii Péče o  kulturní dědictví 2 373 hlasů. Prvním třem vítězným počinům v každé kategorii bude poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety ve stanoveném termínu 8. 6. 2020 bylo s ohledem na současnou epidemiologickou situaci zrušeno. Předání ocenění proběhne na základě individuální domluvy s jednotlivými vítězi.

Na doporučení Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina, usnesení č.  05/EH/2020/Kkcrvv, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu udělit čestné uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 6. Udělení čestného uznání se osvědčuje diplomem a plaketou.

Mediálním partnerem ankety je Český rozhlas Region – Vysočina a portál PROPAMÁTKY.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí konečné výsledky veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 1 a udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 6. Dále navrhuje poskytnout na základě výsledků hlasování veřejnosti finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-14-2020-22, př. 2 dle smluv viz materiál RK-14-2020-22, př. 3 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-14-2020-22, př. 4.

Zároveň odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 5. Udělování cen kraje je podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomocně vyhrazeno zastupitelstvu kraje, z tohoto důvodu je materiál předkládán k projednání zastupitelstvu kraje. Udělení ceny kraje se osvědčuje diplomem a plaketou.

Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním 16. ročníku ankety Zlatá jeřabina jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s finančními prostředky na výdaje spojené se 16. ročníkem ankety Zlatá jeřabina.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje bere předložený materiál na vědomí.  

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:O02961

Odbor informatiky

Za OI z technického hlediska souhlasíme s navrženým usnesením.

Návrh usnesení bere na vědomí
  • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 1;
  • udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 6;
rozhoduje

poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-14-2020-22, př. 2 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-14-2020-22, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 5.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz