Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2020-29: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

RK-14-2020-29.pdf, RK-14-2020-29pr01.xls , RK-14-2020-29pr02.xls , RK-14-2020-29pr03.doc

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-14-2020-29
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
Zpracoval J. Baštová, J. Kafková, Z. Nevrkla, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o objemu prostředků přímých výdajů na vzdělávání a jejich rozpisu v roce 2020.

Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí nebo kraji na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (dále jen přímé výdaje na vzdělávání).

Tyto finanční prostředky MŠMT poskytuje na zvláštní účet kraje. Od roku 2020 se mění dosavadní normativní systém financování na tzv. normativně nákladový systém financování.

Celková výše finančních prostředků poskytnutých kraji je tvořena součtem:

a) finančních prostředků stanovených ministerstvem na kalendářní rok pro jednotlivé mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a  pro pedagogickou práci školních družin;

b) finančních prostředků stanovených ministerstvem kraji prostřednictvím republikových normativů na zajištění financování školských zařízení, tyto finanční prostředky pak krajský úřad dále rozděluje prostřednictvím krajských normativů;

c) rezervy k řešení nezbytných případů vzniklých v průběhu kalendářního roku; způsob tvorby, podmínky a pravidla použití rezervy řeší směrnice MŠMT. Součástí rezervy jsou i  finanční prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tímto postupem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání na rok 2020 ve výši 7 328 278 052 Kč.

Krajský úřad pak v přenesené působnosti podle § 161 až 161c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

 

  1. OŠMS těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření a jejich změny, upravil rozpočet k 29. 1. 2020 (podpůrná opatření přecházející z roku 2019), k 28. 2. 2020 (změny vykázané v měsíci lednu 2020) a k 23. 3. 2020 (změny vykázané v měsíci únoru 2020).
  2. K 8. 4. 2020 OŠMS provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení jednak ve výši stanovené ministerstvem a jednak normativně prostřednictvím krajských normativů včetně dohodovacího řízení.

 

Z ročního objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo rozepsáno celkem 7 220 536 852 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 906 052 233 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 5 314 484 619 Kč.

Zbývající částka ve výši 107 741 200  Kč je zatím v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě.

Informace o rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání je obsahem materiálu RK-14-2020-29, př. 3.

Návrh řešení

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 10. 12. 2019 rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020, který zahrnoval předpokládaný objem přímých výdajů na vzdělávání ve výši normativně přidělené částky v roce 2019, tj. 6 152 033 000 Kč.

Radě kraje je navrhováno:

  • schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 176 245 052 Kč dle materiálu RK-14-2020-29;
  • schválit zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2020-29, př. 2.

Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 7 328 278 052 Kč – na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020 (ÚZ 33353).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 176 245 052 Kč dle materiálu RK-14-2020-29;
  • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2020-29, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020)
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz