Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2020-34: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce

RK-14-2020-34.pdf, RK-14-2020-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-14-2020-34
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
Zpracoval M. Nápravníková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci přenesené působnosti koordinační, kontrolní, metodickou a dozorovou činnost na úseku činností sociální práce vůči pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Od roku 2015 vypisuje Ministerstvo práce a sociálních věcí dotační titul na výkon této činnosti. Kraj Vysočina požádal MPSV o  poskytnutí dotace pro rok 2020 ve výši 1 357 766 Kč. Tato dotace byla rozhodnutím č. j. MPSV-2020/44666-224/1 poskytnuta ve výši 714 559 Kč.

Rozhodnutí č. j. MPSV-2020/44666-224/1 o poskytnutí dotace na výkon sociální práce z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 je součástí přílohy 1 materiálu RK-14-2020-34.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 714 559 Kč a použít ji na platy a související odvody zaměstnavatele, které se týkají zaměstnanců vykonávajících činnost sociálních pracovníků.

Stanoviska Oddělení řízení lidských zdrojů

bere na vědomí návrh usnesení.

Oddělení hospodářské správy

Oddělení hospodářské správy bere na vědomí návrh usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 714 559 Kč určené na výkon sociální práce Kraje Vysočina (ÚZ 13015).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ve výši 714 559 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13015);
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 532 370 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz