Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-14-2020-58: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-14-2020-58.pdf, RK-14-2020-58pr01.pdf , RK-14-2020-58pr02.pdf , RK-14-2020-58pr03.pdf , RK-14-2020-58pr04.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-14-2020-58
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Programu na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecné prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené v programu Škola podporující zdraví. Na základě usnesení č. 0570/07/2019/ZK, ze dne 10. 12. 2019 („Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-95, př. 1“) vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ (dále jen „Program“).

Žádosti obcí, škol podporujících zdraví, nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), mikroregionů a místních akčních skupin (dále jen „MAS“) jsou předkládány Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) od 20. 1. 2020 do 7. 5. 2020.

Žádosti přijaté od 20. 2. 2020 do 16. 4. 2020 byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených „Programem“. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí (RK-14-2020-58, př. 1), a seznam žádostí škol podporujících zdraví, „NNO“, mikroregionů a „MAS“ (RK-14-2020-58, př. 2), které splnily všechny podmínky stanovené „Programem“ a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2020.

Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli uvedenými v materiálu RK-14-2020-58, př. 1RK-14-2020-58, př. 2 je 379 500 Kč.

Výše alokace pro rok 2020 je 2 800 000 Kč, prozatím bylo poskytnuto 1 761 200 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále "ORR") navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2020-58, př. 2 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-14-2020-58, př. 4.

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje žadatelům dle seznamu uvedeného v materiálu RK-14-2020-58, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-14-2020-58, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020 (ORJ 9000000008) činí 1 038 800 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-58, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-58, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-58, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-58, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz