Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2018-29: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti

RK-15-2018-29.pdf, RK-15-2018-29pr01.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-15-2018-29
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
Zpracoval L. Bartů
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je v rámci přenesené působnosti na Krajském úřadu Kraje Vysočina zřízeno pracovní místo koordinátora pro romské záležitosti. Na výkon funkce koordinátorů pro romské záležitosti jsou poskytovány ze státního rozpočtu dotace. Financování činnosti koordinátorů od roku 2008 spadá do kompetence Úřadu vlády České republiky. Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity vyhlásila ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády České republiky dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, ze kterého budou i v letošním roce hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti koordinátorů na krajských úřadech.

Kraj Vysočina požádal Úřad vlády České republiky o poskytnutí dotace z programu „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ pro rok 2018. Úřad vlády České republiky rozhodnutím č.  07126/2018-KRP ze dne 11. 4. 2018 poskytl Kraji Vysočina na rok 2018 dotaci ve výši 447 618 Kč. Rozhodnutí č. 07216/2018-KRP o poskytnutí neinvestiční dotace na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ze státního rozpočtu na rok 2018 z Úřadu vlády ČR je součástí materiálu RK-15-2018-29, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši 447 618 Kč a použít ji na náklady spojené s činností koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina.

Stanoviska Oddělení řízení lidských zdrojů

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Úřadu vlády české republiky ve výši 447 618 Kč na realizaci projektu Podpora koordinátora pro romské záležitosti v roce 2018 (UZ 04001).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 447 618 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2018;
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 o částku 333 000 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz