Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2018-32: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Háj I."

RK-15-2018-32.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-15-2018-32
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Háj I."
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval  na základě rozhodnutí ze dne 19.  6.  2017 o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu projekt Transformace Domova Háj I. Cílem projektu bylo vybudování komunitního bydlení pro 6 klientů s mentálním  a kombinovaným postižením ve Světlé nad Sázavou v rámci již zahájeného procesu transformace pobytového zařízení ústavního typu Domova Háj. Dne 28. 2. 2018 byla realizace projektu ukončena.

Dne 3. 4. 2018 byla odborem sociálních věcí zpracována a podána do IROP Zpráva o realizaci projektu za druhou a zároveň závěrečnou etapu za období od 1.  7.  2017 do 28.  2.  2018, společně se Závěrečnou žádostí o platbu (schváleno Usnesením č. 0597/11/2018/RK dne 3. 4. 2018). V rámci této etapy došlo k rekonstrukci zakoupeného objektu a jeho úpravě na komunitní bydlení pro 6 klientů a vybavení objektu nábytkem, informačními technologiemi, elektrospotřebiči, drobným vybavením do domácnosti a kancelářským nábytkem pro zázemí pracovníků. V rámci kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj došlo s ohledem na limit stanovený ve výzvě na nákup pozemků (do 10  % celkových způsobilých výdajů projektu) ke krácení požadované dotace za 2.etapu ve výši 14 051,07 Kč a zároveň byla potvrzena výše způsobilých výdajů za 2. etapu projektu ve výši 3 768 346,74  Kč. Na účet u České národní banky tak byla na základě těchto skutečností ze strany Ministerstva pro místní rozvoj zaslána dne 9. 5. 2018 dotace ve výši 3 391 512,06, tedy 90 % ze schválených způsobilých výdajů za 2. etapu projektu. Informace o finančním vypořádání projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR obdrží Kraj Vysočina po uplynutí lhůty pro případné podání námitek a od tohoto data bude zahájeno pětileté období udržitelnosti projektu.

Návrh řešení

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 9. 5. 2018 převedena dotace projektu Transformace Domova Háj I. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 3 391 512,06 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj I.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 391 512,06 Kč, které byly připsány na účet kraje dne 9. 5. 2018. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 391 512,06 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Háj I.“

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz