Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2018-65: Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-15-2018-65.pdf, RK-15-2018-65pr01.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-15-2018-65
Název Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpory na pořádání sportovního mistrovství dle pravidel rady kraje. Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK rozpočet kraje na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je uvažována částka 1 300 000 Kč na „Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích“.

Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 11/14 požádal 1 organizátor mistrovství o finanční podporu v celkové výši 11 000 Kč.

Návrh řešení

Žádost o poskytnutí dotací na pořádání sportovního mistrovství (viz materiál RK-15-2018-65, př. 1) splňuje podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání sportovních mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 11/14. OŠMS navrhuje radě kraje tuto žádost podpořit v celkové výši 11 000 Kč.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: PR01971.0017.

Odbor ekonomický
Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu,  § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je aktuální stav položky určené na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích ve výši 962 077 Kč.   
Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 11 000 Kč zapsanému spolku Pétanque klub 1293 Vojnův Městec, z.s., se sídlem Vojnův Městec 22, 591 01 Vojnův Městec, IČO: 26604825 na podporu pořádání Mistrovství ČR v pétanque 2x2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2018-65, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz