Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2020-06: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

RK-15-2020-06.pdf, RK-15-2020-06pr01.pdf , RK-15-2020-06pr02.pdf , RK-15-2020-06pr03.xls

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-15-2020-06
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem. 

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice“), požádaly o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  v  počtu 3 náborových příspěvků v celkové výši 360 000 Kč pro  lékaře a nelékaře, kteří nastoupili do Nemocnic na jednotlivá oddělení. Jedná se o tyto Nemocnice: 

- Nemocnice Havlíčkův Brod, lékař               - 1 náborový příspěvek ve výši 300 000 Kč

- Nemocnice Třebíč, nelékaři                        - 2 náborové příspěvky ve výši 60 000 Kč 

Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-15-2020-06, př. 1 a RK-15-2020-06, př. 2. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-15-2020-06, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádosti Nemocnic se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrad nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovních smluv na dobu nejméně 4 let u lékařů a 3 let u nelékařů, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Současně navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 97 858 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2020-06, př. 1 a RK-15-2020-06, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 360 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 360 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč,
    • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 60 000 Kč,

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz