Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2020-15: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID - 19

RK-15-2020-15.pdf, RK-15-2020-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-15-2020-15
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID - 19
Zpracoval I. Leflerová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina aktivně řeší problematiku související s pandemií COVID - 19. Společnost ČEPS, a.s. nabídla finanční dar ve výši 400 000 Kč za účelem následného nákupu ochranných prostředků pro zdravotnická a sociální zařízení, především na respirátory vyšší třídy (FFP2, FFP3).

Návrh řešení

Doporučujeme Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí finančního daru dle materiálu RK-15-2020-15, př. 1 a schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje rozpočtu kraje o finanční prostředky přijaté ze smlouvy o poskytnutí finančního daru.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. ve výši 400 000 Kč – příspěvek na ochranné prostředky pro zdravotnická a sociální zařízení, především na respirátory vyšší třídy (FFP2, FFP3).

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt finanční dar na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-15, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 5213 – Krizová opatření, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ČEPS a.s. ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-15-2020-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz