Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2020-16: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí věcného daru partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny

RK-15-2020-16.pdf, RK-15-2020-16pr01.doc

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-15-2020-16
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí věcného daru partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Důvodem tohoto materiálu je materiální pomoc partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny, který je vážně zasažen epidemií nemoci COVID-19. Představitelé regionu oslovili Kraj Vysočina s prosbou o pomoc a potvrdili, že velmi nutně potřebují ochranné pomůcky pro lékaře, sestry, zdravotníky a další pomáhající personál v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. 

Kraj Vysočina může z výše uvedených finančních prostředků na spolupráci s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny poskytnout částku ve výši 100 000 Kč na nákup 4300 ks ochranných štítů. S převozem této materiální pomoci přes hranice pomohou diplomatická zastoupení.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného popisu problému navrhujeme Radě Kraje Vysočina poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve formě 4300 ks ochranných štítů (hodnota daru je 100 000 Kč) partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny, prostřednictvím dobročinného fondu ViZa, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-16, př. 1.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě do 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Stanoviska Stálá konference

Stálá konference doporučuje tento materiál ke schválení.

Ve Stálé konference jsou zastoupeny všechny politické kluby Zastupitelstva Kraje Vysočina (1 osoba za každý klub).

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID: O02968.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz