Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2020-21: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020

RK-15-2020-21.pdf, RK-15-2020-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-15-2020-21
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě žádosti Kraje Vysočina č. j. KUJI 14874/2020 ze dne 24. února 2020 Ministerstvo dopravy vydalo dne 15. dubna 2020 rozhodnutí č. j. 14/2020-190-STSP/3 o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Kraje Vysočina na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020 v celkové výši 138 118 881 Kč.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Kraje Vysočina na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020 je přílohou materiálu RK-15-2020-21, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 138 118 881 Kč na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva dopravy ve výši 138 118 881 Kč – na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020 (ÚZ 27355).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 138 118 881 Kč na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz