Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-15-2020-47: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby

RK-15-2020-47.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-15-2020-47
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby
Zpracoval A. Bulíčková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím účelové dotace ze strany poskytovatele, tj. Ministerstvo dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Na základě žádosti Kraje Vysočina č. j. KUJI 31540/2020 ze dne 30. března 2020 Ministerstvo dopravy vydalo dne 15. dubna 2020 rozhodnutí č. j. 19/2020-190-STSP/2 o poskytnutí účelové dotace Kraji Vysočina na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby ve výši 904 000 Kč.

Finanční prostředky z dotace budou poskytnuty dopravcům v závazku veřejné služby zajišťujícím dopravní obslužnost na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pořízené v období od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Cílem je ochrana a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v dopravních prostředcích užívaných dopravci veřejné dopravy v závazku veřejné služby v Kraji Vysočina.

Dne 27. 4. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky dotace ve výši 904 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 904 000 Kč na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace od Ministerstva dopravy ve výši 904 000 Kč na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby (ÚZ 27009).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 904 000 Kč na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 5. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz