Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2018-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-16-2018-14.pdf, RK-16-2018-14pr01.pdf , RK-16-2018-14pr02.xls , RK-16-2018-14pr03.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-16-2018-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí stipendia a uzavření budoucí pracovní smlouvy, která umožní studentovi získání stipendia, a to ve výši různé pro lékařská a nelékařská povolání, za podmínky, že nastoupí u  poskytovatele stipendia po ukončení studia do pracovního poměru a náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku  ve výši 30 000 Kč nelékaři, který nastoupil do Nemocnice jako všeobecná sestra. Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-16-2018-14, př. 1. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-16-2018-14, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku dle usnesení č. 0241/06/2010/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborového příspěvku, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, byly splněny. Na základě výše uvedených skutečností, odbor zdravotnictví vyplacení náborového příspěvku doporučuje.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O02408-25 (materiál RK-16-2018-xx, př. 3) pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 48 018 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-14, př. 1;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz