Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2018-21: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-16-2018-21.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-16-2018-21
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh rozpočtového opatření spojeného s úpravou závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, odvod z fondu investic příspěvkové organizace) na rok 2018 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, z důvodu převedení objektu Kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen v celkové výši 2 474 000 Kč.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0542/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 schválilo rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční příspěvek, ostatní neinvestiční dotace, odvod z fondu investic příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Celková výše odvodů z fondu investic Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, schválená uvedeným usnesením představuje částku ve výši 71 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení hodnoty odepisovaného majetku je třeba zvýšit stanovené závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit změnu příjmové a  výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2018 zvýšením o částku 22 tis. Kč vzniklou z důvodu změny odpisů nemovitého majetku u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Zvýšená tvorba účetních odpisů u této organizace má za následek zvýšení příspěvku na provoz a  potažmo se promítne do odvodové povinnosti z fondu investic organizace. V důsledku této změny je třeba zároveň upravit závazné ukazatele (příspěvek na provoz a odvod z fondu investic) u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O02411-08.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 22 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 22 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic a Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 22 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
  • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, ve výši 22 000 Kč;
  • řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 22 000 Kč.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz