Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2018-23: Rozhodnutí o uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu „Učit se společně, růst individuálně“

RK-16-2018-23.pdf, RK-16-2018-23pr01.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-16-2018-23
Název Rozhodnutí o uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu „Učit se společně, růst individuálně“
Zpracoval J. Bína, J. Kaňka
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem materiálu je uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina zapojených do projektu „Učit se společně, růst individuálně“, který bude financován z tohoto projektu.

Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2017 žádost o dotaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ do výzvy č. 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost na základě usnesení rady kraje č.  2247/41/2016/RK a po schválení převodu finančních prostředků na předfinancování, spolufinancování projektu, zastupitelstvem kraje usnesením č. 0040/01/2017/ZK. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ve výši 11 747 453,75  Kč. Z 95 % budou způsobilé náklady projektu hrazeny z evropských fondů a  státního rozpočtu (11 160 081,06 Kč) a zbývajících 5 % z prostředků Kraje Vysočina (587 372,69 Kč). Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací Kraje Vysočina a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Ve schváleném rozpočtu projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost je v rámci přímých nákladů na úhradu mzdy určeno 1 751 935,- Kč. Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu je nezbytné pracovníky účastnící se projektu nahradit jinými, což představuje náklady na náhradu mzdy. V souladu s pravidly pro příjemce a na základě doporučení poskytovatele dotace budou uzavřeny Dohody o poskytnutí příspěvku dle materiálu RK-16-2018-23, př. 1. Uzavřením dohod se nastaví podmínky pro vznik způsobilých výdajů a  současně se zajistí transparentní systém pro ověření způsobilosti výdajů ze strany příspěvkových organizací zapojených do projektu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-16-2018-23, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-16-2018-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz