Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2018-62: Poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s. na akci Víkend otevřených zahrad – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-16-2018-62.pdf, RK-16-2018-62pr01.pdf , RK-16-2018-62pr02.xls , RK-16-2018-62pr03.doc

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-16-2018-62
Název Poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s. na akci Víkend otevřených zahrad – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Dne 17. 4. 2018 byla radnímu Ing. Bc. Martinovi Hyskému doručena žádost Chaloupek o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, PSČ: 675 29 Kněžice, IČO 25557475 (dále jen „Chaloupky o.p.s.“) o finanční podporu na akci Víkend otevřených zahrad.

Chaloupky o.p.s. jsou významnou organizací v oblasti péče o životní prostředí působící zejména v Kraji Vysočina. Působení Chaloupek o.p.s. vychází z tradic, které nabylo středisko za více než dvacet pět let svého působení v ČR, také z inspirací v zahraničí. Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Chaloupky je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Chaloupky o.p.s. patří mezi soukromá školská zařízení zřízená jiným zřizovatelem než státem, krajskou či městskou samosprávou. Chaloupky o.p.s. byly u zrodu moderní environmentální výchovy, spolupodílely se na založení sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a na implementaci environmentální výchovy do české legislativy. Chaloupky o.p.s. jsou největším střediskem environmentální výchovy v Kraji Vysočina a jejich ekocentrum Kněžice je jedním z největších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR.

Akce s názvem Víkend otevřených zahrad se inspiruje otevíráním běžně nepřístupných zahrad ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Akce se setkala s velkým ohlasem a stala se postupně tradiční po celé Evropě. Bližší informace jsou na internetových stránkách www.vikendotevrenychzahrad.cz, kde jsou průběžně doplňovány zahrady, které se do akce zapojí. Činnost Chaloupek o.p.s. při této akci se zaměřuje zejména na přípravu, propagaci, organizační zajištění a realizaci této akce v Kraji Vysočina se zaměřením na certifikované přírodní zahrady. Žádost je uvedena v příloze 1 materiálu RK-16-2018-62.

Návrh řešení

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje přírodní zahrady. Uvedená akce Víkend otevřených zahrad 2018 však nejde zařadit do žádného z grantů nebo systémových podpor administrovaných OŽPZ.

Žádost odbor životního prostředí a zemědělství podrobil vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-16-2018-62, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byl Chaloupkám o.p.s., poskytnut dar ve výši 20 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s realizací akce podle smlouvy v materiálu RK-16-2018-62, př. 3.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O02593.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč pro Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a  další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČO 25557475 dle materiálu RK-16-2018-62, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3792 – Ekologická výchova a osvěta o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 20 000 Kč na poskytnutí daru.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz