Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-09: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-16-2020-09.pdf, RK-16-2020-09pr01.xls

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-16-2020-09
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“), které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ nebo místo specializačního vzdělávání absolventů ročníku 2017 v rámci dotačního programu „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ v období 28. 4. 2020 - 12. 5. 2020 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky v celkové výši 7 315 293,50 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 456 843,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 6 858 450,00 Kč).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta či školence pro nemocnice v roce 2020 je uveden v materiálu RK-16-2020-09, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotací poukázaných MZ na účet kraje dle materiálu RK-16-2020-09, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 7 315 293,50 Kč, z toho na „Rezidenční místa – lékařské obory“ a „Podporu specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ (ÚZ 35015) ve výši 6 858 450,00 Kč a na „Rezidenční místa - nelékařské obory“ (ÚZ 35019) ve výši 456 843,50 Kč. Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci v rozpisu dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 7 315 293,50 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 456 843,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 6 858 450,00 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 596 379,00 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 160 051,00 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 165 350,00 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 583 624,50 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 809 889,00 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-16-2020-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 29. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz