Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-13: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina

RK-16-2020-13.pdf, RK-16-2020-13pr01.pdf , RK-16-2020-13pr02.xls , RK-16-2020-13pr03.doc

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-16-2020-13
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje činnost různých svazů a spolků. V roce 2019 Kraj Vysočina poskytl Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a Svazu důchodců ČR dar ve výši 20 000 Kč každé výše uvedené organizaci. Činnost výše uvedených subjektů spočívá především v komunikaci s jejich členy prostřednictvím okresních organizací, pořádání členských schůzí a setkání, gratulace k životním jubileím členů apod.

V roce 2020 se opět výše uvedené subjekty obrátily na Kraj Vysočina s žádostí o podporu jejich činnosti. Žádosti o podporu jsou obsahem materiálu RK-16-2020-13, př. 1.

Návrh řešení

Žádosti přijal odbor sekretariátu hejtmana a vzhledem k informacím vyplývajícím z výše uvedených žádostí odbor sekretariátu hejtmana doporučuje radě kraje poskytnout dar jednotlivým subjektům ve výši 20 000 Kč, tedy pro všechny subjekty uvedené v materiálu RK-16-2020-13, př. 2, ve výši celkem 60 000 Kč. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dary byly zaevidovány v systému eDotace – O 02930

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 38 298 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč na poskytnutí finančních darů;

rozhoduje

poskytnout finanční dary subjektům v celkové výši 60 000 Kč dle materiálu RK-16-2020-13, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2020-13, př. 3.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz