Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Náš venkov 1990 – 2020“

RK-16-2020-14.pdf, RK-16-2020-14pr01.pdf , RK-16-2020-14pr02.pdf , RK-16-2020-14pr03.pdf , RK-16-2020-14pr04.pdf , RK-16-2020-14pr05.pdf , RK-16-2020-14pr06.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-16-2020-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Náš venkov 1990 – 2020“
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu „Náš venkov 1990 – 2020“, který se skládá z organizačního zajištění slavnostního večera „Náš venkov 1990 – 2020“ a  výstavy „Sláva našemu venkovu“.

Organizátor akce Czech Architecture Week, s.r.o. žádá Kraj Vysočina o podporu realizace slavnostního večera, který se uskuteční dne 1. 10. 2020 ve Španělském sále Pražského hradu a  na úhradu nákladů spojených s výstavou „Sláva našemu venkovu“, která bude instalována v Královských zahradách Pražského hradu v období září a říjen 2020. Žádost o dotaci je součástí materiálu RK-16-2020-14, př. 1.

Projekt „Náš venkov 1990 – 2020“ je koncipován jako pocta bohatému kulturnímu dědictví našeho venkova, pocta lidem a organizacím, kteří celoživotně o toto dědictví pečují. Významnou a  podstatnou částí slavnostního večera a související výstavy bude prezentace příkladných současných architektonických počinů přispívajících k rozvoji venkova.

V rámci večera budou předány Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a za uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizované v letech 1990 – 2020. Tyto počiny budou nominovány jednotlivými kraji a  ocenění převezmou nominanti z rukou hejtmana příslušného kraje. Za Kraj Vysočina jsou nominovány počiny uvedené v materiálu RK-16-2020-14, př. 2. Zároveň budou vybrané aktivity oceněny Zvláštní Cenou Patria Nostra, které předají ministři jednotlivých resortů. Vybraným osobnostem bude předána Cena Jože Plečnika za celoživotní péči o kulturní a památkové dědictví na venkově. Za Kraj Vysočina je nominován umělecký restaurátor Jaroslav Benda (viz materiál RK-16-2020-14, př. 3).

Žadatel Czech Architecture Week, s.r.o. žádá o dotaci na realizaci projektu „Náš venkov 1990 – 2020“ (slavnostního večera a výstavy) ve výši 130 000 Kč. Koncept projektu, harmonogram a kritéria pro nominace jsou součástí materiálů RK-16-2020-14, př. 4 a RK-16-2020-14, př. 5.

Harmonogram pro uzavření nominací za jednotlivé kraje se z důvodu mimořádných opatření, které souvisejí s onemocněním COVID-19, posunul z plánovaného květnového termínu na termín červnový. Termín pro slavnostní večer zůstává nezměněn.  

Návrh řešení

Projekt „Náš venkov 1990 – 2020“ navazuje na v loňském roce  realizovaný projekt „Pocta české památkové péči“, který Kraj Vysočina podpořil částkou 30 000 Kč. V letošním roce se organizátoři zaměřují na venkov Čech, Moravy a Slezska. Projekt je vyjádřením poděkování všem, kteří se aktivně zasloužili o udržování a rozvíjení venkova za posledních 30 let.  

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, po projednání s náměstkyní hejtmana Ing. Janou Fischerovou, CSc., radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČO: 27872688, se sídlem: Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1, ve výši 130 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Náš venkov 1990 – 2020“ dle materiálu RK-16-2020-14, př. 6 a zároveň schválit příslušné rozpočtové opatření.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02970.0001.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 38 298 tis. Kč.

Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČO: 27872688 dotaci ve výši 130 000 Kč na realizaci projektu "Náš venkov 1990 – 2020" dle materiálu RK-16-2020-14, př. 6;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-14, př. 6;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 130 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz