Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

RK-16-2020-15.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-16-2020-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny.

Krajské knihovně Vysočiny byly poskytnuty dvě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020. V rámci dotačního programu „Veřejné informační služby knihoven“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. 17278/2020 OULK-OLK byla poskytnuta dotace na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ (podprogram VISK 2) ve výši 34 000 Kč. V rámci dotačního programu „Veřejné informační služby knihoven“ byla rozhodnutím Ministerstva kultury č. 17894/2020 OULK-OLK poskytnuta dotace na projekt „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (podprogram VISK 9) ve výši 81 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 29. 4. 2020 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v celkové částce 115 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické, s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny o celkovou částku 115 000 Kč na realizaci projektů. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury v celkové výši 115 000 Kč, určených pro Krajskou knihovnu Vysočiny na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ (podprogram VISK 2) ve výši 34 000 Kč a projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (podprogram VISK 9) ve výši 81 000 Kč v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (ÚZ 34053).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 115 000 Kč v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ a  projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace o  celkovou částku 115 000 Kč určenou na realizaci projektů „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ (částka 34 000 Kč) a „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (částka 81 000 Kč).
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz