Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-23: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

RK-16-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-16-2020-23
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 28. 4. 2020 byla na účet ČNB 94-32925681/0710 připsána účelová dotace ve výši 2 891 116,09 Kč za 5. monitorovací období od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020. 

Kraj Vysočina na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ007-871-21/2017, realizuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina". Cílem projektu je podpořit zefektivnění procesů v zařízeních pobytových sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím vytvoření návrhu optimalizace sítě a nastavení doporučení a standardů při poskytování sociální služby. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2017. Na základě podané žádosti o změnu, schválené v RK-12-2020, je ukončení projektu prodlouženo z 31. 8. 2020 do 30. 11.  2020.  Celkové rozpočtované náklady ve výši 16 995 067,20 Kč, budou z 95% hrazeny z evropských fondů a státního rozpočtu (16 145 313,84 Kč), a zbývajících 5% z prostředků Kraje Vysočina (849 753,36 Kč). Projekt je administrován a realizován ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v přijetí účelové neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 891 116,09 Kč, která byla dne 28. 4. 2020 připsána  na účet ČNB 94-32925681/0710. Dotace je určena na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 891 116,09 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 891 116,09 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz