Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-24: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“

RK-16-2020-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-16-2020-24
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“
Zpracoval D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením č. 2070/36/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" (dále také "projekt"). Projekt byl předložen do výzvy 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2022.

Posláním projektu je nastavení systému a kvalitní péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, pilotní ověření vzdělávacího modulu pro pečující, vytvoření multidisciplinárního týmu, provázání systému péče mezi formálními a neformálními pečovateli, nastavení kvalitního systému péče o osoby s poruchami autistického spektra a cílené vzdělávání formálních pečujících a vytvoření vzdělávacího plánu a pilotní odzkoušení víkendového pobytu spojeného se vzděláváním, nabídkou pobytových služeb specializujících se na péči a podporu osob s poruchami autistického spektra. Celkové způsobilé náklady projektu činí 11 455 250 Kč. První část dotace, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-46/2020, ve výši 4 352 995 je určena na neinvestiční výdaje projektu (3 893 195 Kč) a investiční výdaje projektu (459 800 Kč).

Návrh řešení

Dne 30. 4. 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová dotace z MPSV ve výši 4 352 995 Kč a  připsána dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č. ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 1. 4. 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 352 995 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.  

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 352 995 Kč určenou na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz