Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-26: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků v rámci OPZ - ukončení projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

RK-16-2020-26.pdf, RK-16-2020-26pr01.docx

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-16-2020-26
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků v rámci OPZ - ukončení projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“, schválený usnesením rady kraje č. 0398/09/2016/RK. Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 11 529 108,88 Kč.

Cílem projektu bylo dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Dále díky projektu dochází k postupnému rozšíření sítě pěstounských i osvojitelských rodin. Projekt přispěl ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci aktivit a tato spolupráce trvá i nadále, po ukončení realizace projektu.

Projekt se věnoval následujícím klíčovým aktivitám: rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálně-právní ochraně dětí formou individuálního a skupinového provázení, specializace pěstounské péče na přechodnou dobu, propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči, zajištění supervize a vzdělávání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu náhradní rodinné péče a evaluace projektu. Všechny aktivity v rámci projektu byly naplněny, naplnění jednotlivých projektových aktivit bylo evaluačně ověřeno.

Na základě ukončení kontroly závěrečné žádosti o platbu byla dle přílohy RK-16-2020-26, př. 1 stanovena částka přeplatku (tj. prostředků, které byly zálohově poukázány na účet Kraje Vysočina, nicméně nebyly využity) ve výši 1 328 430,72  Kč. Tuto částku je příjemce podpory zavázán vrátit poskytovateli.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nevyčerpaných prostředků projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 ve výši 1 328 430,72 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • převod nevyužitých finančních prostředků ve výši 1 328 430,72  Kč na zvláštním účtu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
  • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 27. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz