Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-27: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."

RK-16-2020-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-16-2020-27
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Dne 5. 5. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace ve výši 705 242,36 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dotace je určena pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi“ podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.", z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007285. Přijatá dotace je za čtvrté monitorovací období (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020).

Cílem projektu je podpora nově vzniklé služby komunitního typu domova pro osoby se zdravotním postižením ve Světlé nad Sázavou, jejíž vznik je součástí procesu transformace Domova Háj. Podpořeny budou činnosti cílené na zabezpečení dostatečného počtu odborného personálu, odborné vzdělávání zaměstnanců žadatele, podporu zaměstnanců zapojených do procesu transformace, zvyšování kompetencí uživatelů služby a koordinace procesů souvisejících s  potransformační fází.

Projekt je realizován od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021. Celkové způsobilé výdaje projektu schválené Rozhodnutím o poskytnutí dotace jsou ve výši 4 903 510 Kč, přičemž vlastní podíl žadatele dle podmínek dotačního titulu činí 5% ze způsobilých výdajů (245 175,50 Kč). S dofinancováním spoluúčasti z rozpočtu kraje po ukončení projektu vyslovila rada kraje souhlas usnesením 0596/11/2018/RK.

Návrh řešení

Dne 5. 5. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace za 4. monitorovací období ve výši 705 242,36 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši 705 242,36 Kč, která je určena pro projekt „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.", realizovaný Domovem Háj, příspěvkovou organizací.

Prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. prostřednictvím rozpočtu kraje a na základě toho je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmová a výdajová část rozpočtu kraje na rok 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 705 242,36 Kč určené pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o." v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 705 242,36 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 631 006,32 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 74 236,04 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 705 242,36 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Háj, příspěvková organizace
Termín 20. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz