Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“

RK-16-2020-28.pdf, RK-16-2020-28pr01.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-16-2020-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V souvislosti s finančním ukončením projektu příspěvkové organizace Domov Jeřabina Pelhřimov „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“, bylo nutné po kontrole nákladů posledního monitorovacího období (1. 3. 2019 – 31. 8. 2019) provést vratku přeplatku dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí ve výši  65 338,89 Kč. Současně je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem dofinancování spoluúčasti organizace na projektu ve výši 181 108,78 Kč.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001892, v období od 1. 9.  2016 do 31. 8. 2019.

Cílem projektu bylo zajištění poskytování sociálních služeb u klientů s mentálním postižením a poruchami v chování nebo rizikovým chováním a u klientů s autismem s důrazem na začleňování těchto osob do společnosti. Aktivity projektu reagovaly na potřeby spojené s rozvojem nových forem pobytových služeb v komunitě s důrazem na začleňování klientů do společnosti, rozvoj individuálního plánování služeb a rozvoj kompetencí klientů, včetně podpory uplatnění na trhu práce. Díky projektu byla zajištěna odborná příprava, vzdělávání a supervize pro pracovníky v přímé péči i pro vedoucí pracovníky organizace. Projekt také podporoval rozvoj kompetencí klientů a jejich inkluzi do společnosti, informovanost veřejnosti o cílové skupině uživatelů služby a o samotné poskytované službě. Také byla vyhodnocena úspěšnost přechodu uživatelů do nové služby dle vytvořené metodiky.

Dne 17. 3. 2020 bylo Domovu Jeřabina Pelhřimov, p. o. zasláno Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu (dále jen „Oznámení“), které je obsahem materiálu RK-16-2020-28, př. 1. Vzhledem k tomu, že nebyla do konce projektu v plné výši dočerpána dotace poskytnutá zálohovou platbou, bylo nutné vrátit poskytovateli dotace přeplatek ve výši 65 338,89 Kč s termínem do 31. 5. 2020.

Rada Kraje Vysočina usnesením 2314/40/2017/RK souhlasila s dofinancováním spoluúčasti Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o. z rozpočtu Kraje Vysočina poté, co bude projekt finančně vypořádán. Schválením Závěrečné zprávy o realizaci projektu byly stanoveny celkové způsobilé náklady na 3 622 175,05 Kč. Na projekt byla čerpána celková dotace ve výši 3 441 066,27 Kč, podíl příspěvkové organizace kraje na způsobilých nákladech činil 181 108,78 Kč. 

Návrh řešení

V souladu s Oznámením zaslala příspěvková organizace na bankovní účet Kraje Vysočina dne 6. 5. 2020 přeplatek dotace na realizaci projektu ve výši 65 338,89 Kč. Vratka již byla na depozitní účet Ministerstva práce a sociálních věcí přeposlána.

Dále byl stanoven konečný podíl příjemce dotace na realizaci projektu ve výši 181 108,78 Kč. Žádost o dofinancování finanční spoluúčasti organizace na projektu poskytnutím příspěvku na provoz podal Domov Jeřabina Pelhřimov, p. o. na odbor sociálních věcí dne 12. 5. 2020.

Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje schválit:

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" ve výši 181 108,78 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 108,78 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb".

Dále Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb", která je obsahem materiálu RK-16-2020-28, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 65 338,89 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek je 38 298 tis. Kč.

Návrh usnesení bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" která je obsahem materiálu RK-16-2020-28, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 65 338,89 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 58 461,11 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 6 877,78 Kč) na účet poskytovatele dotace;

schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 181 708,78 Kč, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 181 108,78 Kč;

  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 108,78 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb".

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz