Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-31: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"

RK-16-2020-31.pdf, RK-16-2020-31pr01.docx

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-16-2020-31
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření související s vrácením nedočerpaných prostředků v rámci projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388 (dále jen „Projekt“).

Cílem projektu byla průběžná optimalizace interních postupů a procesů Kraje Vysočina za účelem implementace procesního rámce pro řízení kvality ve vazbě na informační bezpečnost v  organizaci a její hodnocení dle mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2013 a následné uplatnění požadavků dle této normy.

Realizace projektu probíhala  v období  1. 11. 2018 - 28. 2. 2020. Za toto období bylo Kraji Vysočina na platbách v režimu ex-ante poskytnuto celkem 2 537 727,87 Kč, přičemž způsobilé výdaje  projektu za celé období realizace projektu činily 2 252 299,49  Kč. Tomu odpovídá dotace ve výši  2 139 684,52 Kč   (tj. 95 % z celkových způsobilých výdajů, z toho 85 % z ESF a 10 % ze státního rozpočtu) za celé období projektu. Přeplatek  ve výši 398 043,37 Kč je Kraj Vysočina povinen vrátit  na účet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR do 30 kalendářních dnů od obdržení  oznámení ze dne 29. 4. 2020 (viz. materiál RK-16-2020-31, př. 1). Jedná se o přeplatek tj. prostředky, které nám byly zálohově poukázány, nicméně nebyly dočerpány.

1. 9. 2019 – 29.2. 2020

Návrh řešení

Odbor analýz a podpory řízení navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nedočerpaných prostředků projektu Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388 ve výši 398 043,37 Kč na účet  MPSV, č.:  6015-2229001/0710 s variabilním symbolem 0305807388 a schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • převod nedočerpaných prostředků ve výši 398 043,37 Kč na zvláštním účtu projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, variabilní symbol 0305807388;
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nedočerpaných prostředků projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388 na účet MPSV.
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz